Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan børnehave

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

Det sidste års tid, har der været meget fokus på indretning/legemiljøer, da vi har udvidet vores børnehave med en stor tilbygning samt ændret indretning i de bestående lokaler.
Vi havde til vores pædagogiske dag Mette K. Rasmussen fra UC Syd ude for at fortælle om læringsmiljøer. Dette var med til at give os ideer til hvordan vi kunne indrette vores nye stuer. Rummets indretning er stadig under udvikling og bliver løbende tilpasset den nuværende børnegruppe.

Vi har haft fokus på leg, legerelationer ved hjælp af legegrupper. I de forskellige legegrupper har der været fokus på det enkelte barns styrker samt relationer på tværs af alder, køn og udvikling.

Ud over legerelationer har vi haft stor fokus på børn i udsatte positioner. Vi har fået etableret et separat rum som vi kalder ”pusterummet”. Pusterummets funktion er lige nu, at vi kan tilbyde de børn der er i en udsat position og som dermed har andre behov, en lille stue hvor der er færre børn og hvor der også tages udgangspunkt i deres trivsel, udvikling og læring. Begge børnehavegrupper har drøftet hvordan indretningen af rummet skulle være samt funktionen. Dette har vi gjort i et tværprofessionelt samarbejde. Dette rum er ligeledes under videreudvikling.

Et andet tiltag er, at vi om fredagen har minus cykler på legepladsen, hvor der så i stedet for, er en voksen der sætter en aktivitet i gang hvor børnene frivilligt kan deltage.

 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?
Vi har udarbejdet en evalueringsmappe til hver enkelt stue. I mappen er hvert af de seks læreplanstemaer oplistet samt fire evalueringsskemaer/ modeller. De fire evalueringsmodeller er, SMTTE-model, vækstmodellen, Løjt Børnehus’ egen model samt Mette K. Rasmussens’ model. Alle udvalgt af de faglige fyrtårn. Denne mappe skal være behjælpelig til at evalueringskulturen bliver etableret og synlig i hverdagen.

Der er afsat 1 time på vores stuemøder samt 1 time på vores personalemøde hvor der skal arbejdes, reflekteres og diskuteres over de styrkede læreplaner. Evalueringskulturen vil løbende blive rettet til efterhånden som vi får erfaring i selve processen.

 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?

Der er uddannet faglige fyrtårn samt ledelsen har taget en diplom i læreplanerne.

Vi har haft Mette K. Rasmussen fra UC Syd ude i institutionen i flere omgange. Her har hun holdt oplæg samt udarbejdet nogle opgaver som skulle gennemgås på selve dagen. Der har på både stue- og personalemøde været fokus på de valgte evalueringsmodeller. Selve udarbejdelsen af den lokale skriftlige læreplan er blevet delt ud blandt personalet, som har siddet hjemme under lock-down under Covid 19 og udarbejdet det/de tildelte læreplaner. Det skriv den enkelte medarbejder er kommet med, er blevet samskrevet af de faglige fyrtårn til et færdigt dokument. Derefter er den skrevne læreplan udleveret til alle medarbejdere der har kommenteret. Dette vil vi fortsætte med en periode endnu.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Vi har haft meget fokus på vores pædagogiske læringsmiljøer da vi har skullet indrette vores nye børnehave lokaler. To af de områder vi satte fokus på var:
– Hvorfor bestemte børn trækker sig fra aktiviteter i hallen?.
– Etablering af legegrupper?.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

I forhold til ovennævnte, har vi lavet en brainstorm ud fra de iagttagelser vi gjorde os under aktiviteter i hallen. Ud over iagttagelser benytter vi bl.a. vores tavle i garderoben, trivselsskemaer, vækstmodellen, forældresamtaler samt observationer.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Vi lærte, at vi skal tilpasse aktiviteterne til børnegruppen. Der skulle være en fast struktur i forløbet. Vi skal gentage den samme leg i hallen/legegruppen flere gange, så børnene bliver trygge og oplever genkendelighed og følelsen af at kunne.

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

De ændringer/justeringer af vores pædagogiske praksis evalueringen gav anledning til, er bl.a. større opmærksomhed på planlægning af de pædagogiske aktiviteter, fast struktur samt tilpasse legene til børnenes nærmeste udviklingszone (NUZO).

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Vores aktive forældrebestyrelse har helt fra starten af læreplansprocessen været involveret via temaer der er blevet drøftet på bestyrelsesmøderne. Et af temaerne er fællesskab dels børnefællesskabet, men også det lokale fællesskab der er institutioner og foreninger imellem i Løjt Kirkeby. Det er vigtigt for bestyrelsen at Løjt Børnehus er en aktiv medspiller i lokalsamfundet og at vi bidrager til at skabe et godt og trygt fællesskab i området.

Da vi grundet Covid samt drøftelser omkring driftsoverenskomst, har tiden ikke været der til yderligere temadrøftelser i bestyrelsen. Vi forventer at vi i løbet af foråret tager hul på de næste temaer.

Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

Vi vil fremadrettet gøre brug af vores nyetablerede ”pusterum”. Dette rum vil vi primært bruge til at have fokus på børn i udsatte positioner.

Vi vil også have fokus på vores drengegruppe. Her vil vi lave ”slåskultur” for at lære dem de sociale spilleregler. ”Slåskulturen” skal være på tværs af loppe/græshoppegruppen for at danne relationer mellem de kommende brumbassedrenge.

Ligeledes vil vores fokus være på:

  • Løbende justeringer af indretningen på stuen
  • Arbejde i mindre grupper

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Evalueringen er en løbende proces som vi er i gang med at implementere i vores pædagogiske praksis.

Der er som tidligere nævn udleveret en mappe til hver stue med evalueringsmodellen. Denne er en metode til, at arbejde målrettet med læreplanstemaerne.

Fremadrettet vil vi drøfte læreplanstemaerne på stuemøder som skal fremlægges på personalemøder. Vi vil løbende justere på organiseringen hvis denne ikke er tilfredsstillende. Dette vil de faglige fyrtårn løbende drøfte.

 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Som nævnt ovenfor, er evalueringen en løbende proces som vi i Løjt Børnehus er i gang med at implementere i vores pædagogiske praksis.
Vi vil løbende gennem de næste 2 år jævnligt på vores personalemøder drøfte den skriftlige pædagogiske læreplan samt evalueringskulturen, så alle medarbejder får ejerskab og bliver en del af udviklingen med læreplanerne. Læreplanen vil så løbende blive rettet til, således at der er en opdateret version på vores hjemmeside.

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus