Larverne 0 - 3 år

40 48 22 15

Frøerne 0 - 3 år

24 23 16 45

Uglerne 0 - 3 år

21 78 23 31

Lopperne 3 - 5 år

51 25 49 92

Græshopperne 3 - 5 år

23 29 82 42

Brumbasserne 5 - 6 år

51 22 41 49

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan Vuggestue 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

Grundet ændringer af struktur og rammer i Løjt børnehus, har der særligt været fokus på indretning, etablering af små legemiljøer samt den daglige struktur for at skabe ro, forudsigelighed og de bedste forudsætninger for udvikling hos børnene.
Udover ovennævnte, har vi løbende fokus på garderoben. Her har vi fokus på at etablere et læringsmiljø der udviser ro så børnene aktivt kan deltage i selvhjulpenhed, turtagning og hygiejne.

Over de sidste to år, har der ligeledes været fokus på udbygning af legepladsen så den tilgodeser alle børns motoriske behov.

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?
Vi har udarbejdet en evalueringsmappe til hver enkelt stue. I mappen er hvert af de seks læreplanstemaer oplistet samt fire evalueringsskemaer/modeller. De fire evalueringsmodeller er, SMTTE-model, vækstmodellen, Løjt Børnehus’ egen model samt Mette K. Rasmussens’ model. Alle udvalgt af de faglige fyrtårn. Denne mappe skal være behjælpelig til at evalueringskulturen bliver etableret og synlig i hverdagen.

Der er afsat 1 time på vores stuemøder samt 1 time på vores personalemøde hvor der skal arbejdes, reflekteres og diskuteres over de styrkede læreplaner.

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?

Der er uddannet faglige fyrtårn samt ledelsen har taget en diplom i læreplanerne.

Vi har haft Mette K. Rasmussen fra UC Syd ude i institutionen af flere omgange. Her har hun holdt oplæg samt udarbejdet nogle opgaver som skulle gennemgås på selve dagen.

Der har på både stue – og personalemøde været fokus på de valgte evalueringsmodeller.

Selve udarbejdelsen af den lokale skriftlige læreplan er blevet delt ud blandt personalet, som har siddet hjemme under lockdown under Covid 19 og udarbejdet det/de tildelte læreplaner. Det skriv den enkelte medarbejder er kommet med, er blevet samskrevet af de faglige fyrtårn til et færdigt dokument. Derefter er den skrevne læreplan udleveret til alle medarbejdere der har kommenteret . Dette vil vi fortsætte med en periode endnu.

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Vi har under hele forløbet haft fokus på vores pædagogiske praksis, for netop at udvikle vores tilgang til arbejdet samt fokus på at læringsmiljøet understøtter børns behov og udvikling.
Vi har bl.a. være nysgerrige på hvorfor der var uro under maden samt uroen ved overgangen fra garderobe til stue.

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

I forhold til ovennævnte, har vi brugt observationer samt daglig mundtlig evaluering for at indsamle viden og handle derefter.

Generelt har vi en bred vifte af metoder til at indsamle dokumentation af det pædagogiske læringsmiljø, vi bruger bl.a. observationer, fotos, trivselsskemaer, vækstmodellen, forældresamtaler samt tavler i garderoben.

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Den indsamlede viden lærte os bl.a. vigtigheden af, at alle kender sin rolle og strukturen. Når vi nævner struktur, mener vi indretningen og inddeling i små grupper. Ud over dette, er det vigtigt at have fokus på NUZO (barnets nærmeste udviklingszone).

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

De ændringer/justeringer af vores pædagogiske praksis, som evalueringen gav anledning til er bl.a. at rummet/stuen skal være flytbar. Der skal være mulighed for at kunne ændre i indretningen så den tilgodeser det enkelte barn og gruppen.

Der skal være en fast bordplan som også kan ændres ift. børnenes udviklingsniveau. De praktiske ting såsom borddækning samt placering af personale er forudbestemt så dette ikke skaber forvirring fra overgangen fra garderoben til bordet.

 

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Vores aktive forældrebestyrelse har helt fra starten af læreplansprocessen været involveret via temaer der er blevet drøftet på bestyrelsesmøderne. Et af temaerne er fællesskab dels børnefællesskabet, men også det lokale fællesskab der er institutioner og foreninger imellem i Løjt Kirkeby. Det er vigtigt for bestyrelsen at Løjt Børnehus er en aktiv medspiller i lokalsamfundet og at vi bidrager til at skabe et godt og trygt fællesskab i området.

Da vi grundet Covid samt drøftelser omkring driftsoverenskomst, har tiden ikke været der til yderligere temadrøftelser i bestyrelsen. Vi forventer at vi i løbet af foråret tager hul på de næste temaer.

Det fremadrettede arbejde

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

Fremadrettet vil vi have fokus på struktur og videreudvikling af læringsmiljø, da dette skal ændres/tilpasses konstant afhængigt af børnegruppen.

Ligeledes vil vores fokus være på:

  • Indretning af stuen
  • Arbejde i mindre grupper
  • Evaluering af læreplanstemaerne
  • Evaluering på det der går godt
  • Samt fokus på de ældste børn

 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Evalueringen er en løbende proces som vi er i gang med at implementere i vores pædagogiske praksis.

Der er som tidligere nævn udleveret en mappe til hver stue med evalueringsmodellen. Denne er en metode til, at arbejde målrettet med læreplanstemaerne. Fremadrettet vil vi drøfte læreplanstemaerne på stuemøder som skal fremlægges på personalemøder. Vi vil løbende justere på organiseringen hvis denne ikke er tilfredsstillende. Dette vil de faglige fyrtårn løbende drøfte.

 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Som nævnt ovenfor, er evalueringen en løbende proces som vi i Løjt Børnehus er i gang med at implementere i vores pædagogiske praksis.

Vi vil løbende gennem de næste 2 år jævnligt på vores personalemøder drøfte den skriftlige pædagogiske læreplan samt evalueringskulturen, så alle medarbejder får ejerskab og bliver en del af udviklingen med læreplanerne. Læreplanen vil så løbende blive rettet til, således at der er en opdateret version på vores hjemmeside.

Åbningstider

man - tors: 6:40 - 16:40
Fre: 6:40-15:40

Udvidet åbningstid kan tilkøbes fra kl. 06.00. Kontakt venligst Løjt Børnehus for at høre nærmere.

Adresse

Løjt Børnehus
Kirketoften 9,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa

Telefon

73 76 87 57
21 53 28 18

Et Rummeligt børnehus