PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

I Løjt Børnehus forstås læringsbegrebet bredt, som noget der sker i processer, hvor børn medvirker aktivt.

I Løjt Børnehus ønsker vi at arbejde med den ”levende” læreplan. Det betyder at de enkelte læreplanstemaer, bliver omsat i kontakten med børnene i hverdagen, fra de begynder i vuggestuen og til de slutter i børnehaven. Det gør vi ved at læreplanerne er med i alt hvad vi foretager os med børnene, lige fra de træder ind af døren om morgenen til de siger farvel til os om eftermiddagen. At arbejde med den ”levende” læreplan betyder, at pædagogerne skal være parate til at arbejde på et højt fagligt niveau og hele tiden være i stand til at reflektere og ændre deres pædagogiske praksis.

Ifølge bekendtgørelsen om dagtilbud, sker læring både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved, at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.

Vi har som personale i fællesskab udarbejdet et årshjul, som tydeliggør den strukturelle planlægning for de forskellige aktiviteter og hvornår vi mere målrettet arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan. Det fælles årshjul hænger på gangarealet og årshjul for de enkelte stuer hænger på stuerne.

Den nye styrkede læreplan som blev godkendt i sommeren 2018 er vi nu i fuld gang med at implementere i Løjt Børnehus, dels i samarbejde med Aabenraa kommune men også i samarbejde med UC Syd i forbindelse med en pædagogisk læringsdag i Løjt Børnehus.

Læreplanen sætter fælles retning for det pædagogiske arbejde i Løjt Børnehus og i det grundlæggende børnesyn er legen central og børneperspektivet i fokus.

Som vi nævner tidligere, er læreplanen en integreret del af hverdagen og derfor ikke kun afgrænset til særlige aktiviteter på fastlagte dage.

Både personale og bestyrelse drøfter nu de indsatser der skal sættes i gang i forbindelse med implementeringen men også indholdet i læreplanerne. I personalet udpeges to medarbejdere som faglige fyrtårne som skal uddannes i de styrkede læreplaner, så de kan bistå det øvrige personale i implementeringen. Derudover skal ledelsen uddannes i indførelse af en evalueringskultur i institutionen.

Den styrkede læreplan evalueres i 2020.

PÆDAGOGISKE INDSATSOMRÅDER

 • Ledelse
 • Forældreinddragelse.
 • Forældreindflydelse.
 • Fysisk indretning.
 • Pædagogik, didaktik, læringsmetoder.
 • Dokumentation, analyse, mv.
 • Lærings syn – den pædagogiske tilgang.
 • Barnets alsidige personlige udvikling.
 • Social udvikling.
 • Kommunikation og sprog.
 • Krop, sanser og bevægelse.
 • Natur, udeliv og science.
 • Kultur, æstetik og fællesskab.
 • Inklusion

PÆDAGOGISKE VÆRDIER

Vores læreplans temaer bygger på de værdier vi vægter i Løjt Børnehus.Se nedenstående planche:

Billeder fra vores hverdag

I Løjt Børnehus vil vi gøre alt for at alle føler sig velkommen